วันปิยมหาราช

 

          วันที่ 23 ตุลาคม(วันปิยมหาราช) คือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในหลวงผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกลไม่ว่าจะเป็นเรื่องการ ปกครองการ สาธารณสุข การศึกษาตลอดจนรวมไปถึงการพา ประเทศให้รอด พ้นจากการล่าอาณานิคมพ้นจากการเป็น เมือง ขึ้นจากทั้งอังกฤษ และ ฝรั่งเศสโดยพระองค์ทรงยอมเฉือนแผ่นดินบางส่วนให้ไปเพื่อรักษา เอกราชของเราเอาไว้ นอกจากนี้แล้วพระองค์ทรงเป็นผู้ริเริ่มและ วางแผน ให้โครงสร้างของสังคมไทยมีความทันสมัยทัดเทียม กับนานาอารยะประเทศที่เจริญแล้ว                                                                                                                  

 

            พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระราช โอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ พระเทพศิรินทราบรมราชินี ประสูติเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 ตรงกับวันอังคาร เดือน 10 แรม 3 ค่ำ ปีฉลู ณ พระตำ หนัก ตึกด้านหลังองค์พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรม มหาราชวังวันที่ 1 ตุลาคม 2411 ขณะนั้นพระองค์ทรงมีชนมายุย่างเข้า 16 พรรษา นับเป็นพระมหากษัตริย์องค์ที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรี วงศ์ ทรงพระนามว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬา ลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  หลังจากขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ได้ทะนุบำรุงบ้านเมืองให้ เจริญ ก้าวหน้าเพื่อหวังให้ทัดเทียมกับบรรดานานาอารยประเทศ ทรงโปรดให้มีการจัดการปฎิรูประเบียบแบบแผนปกครองเปลี่ยน แปลง แก้ไขจัดระเบียบราชการบริหารเสียใหม่พระราชกรณียกิจที่สำคัญ ของพระองค์  พระราชกรณียกิจที่สำคัญอีกชิ้นหนึ่งในรัชสมัยคือการเลิกทาสโดยไม่มีการเสียเลือดเนื้อ โดยเริ่มให้มีตราพระราชบัญญัติพิกัด เกษียณ อายุลูกทาสไทขึ้นในปี พ.ศ. 2417 โดยกำหนดให้ลูกทาสที่เกิดแต่ปีมะโรง พ.ศ. 2411อันเป็น ปีแรกที่พระองค์ทรงครองราชย์ให้ใช้อัตรา ค่าตัวใหม่ตามที่ระบุ ไว้ในพระราชบัญญัติ พออายุครบ 4 ปี ก็ให้ถือว่าค่าตัวเต็มค่าจาก นั้น ให้เริ่มเกษียณอายุลงไปทุกปี จนกว่าอายุครบ 21 ปี ก็ให้เป็น ไทแก่ตัว   

 

          ด้วยพระปรีชาสามารถและพระเนตรอันยาวไกลในอีก 30ปีต่อมานับแต่มีพระราชดำริให้มีการเลิกทาสในเมืองไทย ก็ปราศ จากทาสโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ประเทศไทยก็เจริญ รุ่งเรือง เทียบเท่าบรรดานานาอารยประเทศ และรักษาความ เป็น เอกราชไว้ได้จนตราบทุกวันนี้  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิย มหาราช ของปวงชนชาวไทย เสด็จสวรรคตในวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เมื่อพระชนมายุได้ 58 พรรษา รวมเวลาอยู่ในสิริราช สมบัตินับได้ถึง 42 ปีเศษ

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.