รายงานสถิติจังหวัดชลบุรี 2559

rerort2559

บทที่ 1 สถิติประชากร

บทที่ 2 สถิติแรงงาน

บทที่ 3 สถิติการศึกษา

บทที่ 4 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

บทที่ 5 สถิติสุขภาพ

บทที่ 6 สถิติสวัสดิการสังคม

บทที่ 7 สถิติหญิงและชาย

บทที่ 8 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน

บทที่ 9 สถิติยุติธรรม ความมั่นคง การเมืองฯ

บทที่ 10 บัญชีประชาชาติ 

บทที่ 11 สถิติเกษตรและประมง

บทที่ 12 สถิติอุตสาหกรรม

บทที่ 13 สถิติพลังงาน

บทที่ 14 สถิติการค้า และราคา

บทที่ 15 สถิติการขนส่ง และโลจิสติกส์

บทที่ 16 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

บทที่ 17 สถิติการท่องเที่ยวและกีฬา

บทที่ 18 สถิติการเงิน การธนาคาร

บทที่ 19 สถิติการคลัง

บทที่ 20 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.