ระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management information System : MIS) ปี 2560

Riceinfo1

index1                                 index9                                  index5

 

Tour1info2

index2                                 index11                                   index6

 

Olderinfo4

index4                                  index10                                  index8

 

Garbage1info3

index3                                  index12                                  index7

                                                                                       

สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี อาคารศาลาประชาคม "รวมใจชน" ชลบุรี
ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทร (038) 791895-6 โทรสาร (038) 791896 E-Mail Adress :  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.